"دوستُم" و سیل مدال بیشمار
"قاسم" و تنها نشان ذوالفقار