زمانه ی سیاه سپری می شود، روشنایی بر آستانه ایستاده است،