کاش یکی بیاد مثلِ بارون باشه نفسِ آدم رو تازه کنه و هوا ر