اصلا تا حالا دقت کرده اید که گاهی مجازی های زندگی آدم مهم