جداسازی در اسرائیل خوبه ولی در افغانستان بد است؟؟؟