شورای حکام ابزاری در دست دولت های غربی و آمریکایی است