آخــرش یــک نــفــر از راه مــیــرســد کــه بــودنــش،

جــبــران تــمــام نــبــودن هاســت
جــبــران تــمــام بــی انــصــافــے ها و شــکــســتــن ها ...
یــکــی کــه بــا حــضــورش،
دنــیــای تــو را مــتــحــول مــیــکــنــد،
جــوری تــو را مــیــبــیــنــد کــه هیــچــکــس نــدیــده ...
جــورے تــو را مــیــ‌شــنــود کــه هیــچــکــس نــشــنــیــده ...
و جــورے روح خــســتــه‌ے تــو را
از عــشــق و مــحــبــت اشــبــاع مــیــکــنــد،
کــه بــا وجــود او دیــگــر
نــه آرزویــے مــیــمــانــد بــراے نــرســیــدن
و نــه حــســرت و انــدوهے بــراے خــوردن ...♡

بــعــضـی آدم هــا،
انــگــار خــود مــعــجــزه‌انــد ...
انــگــارآمــده‌انــد تــا
تــو مــزه‌ے خــوشــبــخــتــے را بــچــشــی ...
آمــده‌انــد تــا دلــیــل آرامــش و لــبــخــنــد تــو بــاشــنــد ...
آمــده‌انــد کــه زنــدگــے کــنــی،
آمــده‌اندتــا عــشــق بــورزے ...♡

#خاصترین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار