همینقدر احمق که امروز یهویی یه حرفی میزنن و یه تصمیمی خود