بايد يک نفر باشد كه ذوق ديدنت را داشته باشد. كه در هواى س