من شمارو نمیدونم ولی من روز به روز دارم به این بشر امیدوا