بعضی از آدم ها همیشه ماندگارند نه پیشِ روی چشم ها که درون