اندازہ یاشکھایگنجشک دوستتدارمشایداین دوست داشتن ب نظرت کم بی...

اندازہ ی

اشکھای
گنجشک دوستتدارم
شایداین دوست داشتن ب نظرت کم بیاد
ولی
بدون ک گنجشکھاوقتی گریہ میکنند
میمیرند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...