تازه میگن اینه جلو تختون نزارید ک اینه دروازه بین ما و جن