کاش بفهمید بعضی وقتا با رفتاراتون و حرفاتون  یکی رو تیکه