وقتی کسی رو دوست داری و از دستش میدی، شاید بتونی بعدش کلی