آقای وزیر اگر استقلالی نیستی پس تکلیف مدیرعامل ما چیشد