ریوک در اصل قرار بود شبیه خواننده های راک طراحی بشه اما ب