با چِشم هایَت نِگاهَم میکُنی و عِشق میریزَد از نِگاهَت...