از لحاظ روحی نیاز دارم تو کنسرت داریوش وقتی همه دارن فریا