🔺به دنبال افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در چین، مقامات و