اگه کسی رو دارید که کنارش زمان زود میگذره براتون، دو دستی