ى پسر ايده آل بايد ادکلنش تلخ باشه.. بايد وقتى حسودى ميکن