اگــــر دیوانگی نـیـسـت پس چیست ؟ وقتی در این دنیای بـه ا