نادیده گرفته شدن از اون دردهاست که هیچوقت آدم بهش عادت نم