اصلا خدا درد را آفرید تا من هربار بگویم:دردت به جانم