یه دیالوگی میگفت 'تو به نظر دیگران نیاز نداری، چون یا ازشون بهتری که