من وفادارترین آدمارو دیدم که خیانت کردن؛ باهوش ترین افراد رو دیدم که