اتومبیل جلویی لاک پشت وار پیش می رفت و با اینکه مدام بوق می زدم به من