آدما هیچ وقت از زندگیت بیرون نمیرن فقط تبدیل به آهنگ میشن و میرن تو پلی لیستت.