به سلامتی پسری که وقتی دلت گرفت

داغونی

 پشت تلفن سر ش دادو...

به سلامتی پسری که وقتی دلت گرفت

داغونی پشت تلفن سر ش دادوبیدادمیکنی وتلفن روروش قطع میکنی امامیدونه اون لحظه چقدرمحتاجشی پشت سرهم زنگ میزنه تاآرومت کنه پسری که وقتی سوارماشینشی تمام مدت دستش رودستته پسری که صبح بهش زنگ میزنی تازه ازخواب بیدارشده وآروم میگه جوووووووووونم صدای خواب آلودش دیونت میکنه پسری که وقتی میری باهاش رستوران غذاخوردنت روبالبخندنگاه میکنه پسری که وقتی میره مهمونی توفامیل میره توحیاط ونیم ساعت باهات حرف میزنه که بهت نشون بده تونخ هیچ کدوم ازدخترای فامیل نیست پسری که تاتوی خیابون یکی بهت نگاه میکنه دکورصورتشوعوض میکنه پسری که جلوی دوستاش جواب زنگاتونمیده پسری که میبینه به دخترای دوروبرش حساسی وحسادت میکنی دستتومیگیره ومیگه:فقط مال خودتم ومال خودمی خانوم کوچولوی حسود هنوزازاین پسراپیدامیشن اماتوی افسانه هاهههههههه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...