اکثرا....نه...هممون فک کردیم خبر فصل جدیده تا اینکه با ای