بغضی دارم و داشته ام که ن میتوانم آن را بخورم ن میتوآنم ب