با احتیاط بخوانید...سطح شعر لغزنده است!بس که شاعر سطر به