وقتی یه چیز زیبا توی کسی دیدی حتما بهش بگو ؛شاید واسه تو