می بینی؟ خوب شدم دیگه. خیلی وقته گریه نکردم من. خیلی وقته