‏لطفا اين پولدارايي كه ميگن خيلي از مشكلات با پول حل نميش