جوری که میشه گفت در "دهکده تخیلات" رنگ های مختلفی وجود دارد...