شادی ارواح رفتگانتون روح دایی وپدرمنم سهیم باشه فاتحه ای