به جای کوچک کردنِ دیگران ؛ خودت بزرگ شو !
به جای آرزوی شکست برای افرادِ موفق ؛