میشه که هر تیکه از آدم یه جا باشه مثلا جسمت اینجا؛ نگاهت یه جا دیگه؛