یه سکوتی هم هست که مال بعد از شنیدن یه سری از حرفایی که ن