با قرصهای هرشب، شوق رقصهای هرشب را از یاد می برم، و با قر