واقعا که تو مملکت، هیچ چیز سرِ جاش نیست؛ حتی ماسک!