شهردار شهر تانابه ژاپن از نوع آوری جدیدی برای کارمندان ای