خوب دیگه اگه خوبی یا بدی دیدید خودتون ببخشید من بخاطر امت