ق‍ ش‍ ن‍ گ ت‍ ری‍ ن ت‍ ص‍ وی‍ ر ب‍ ه جا م‍ و ن‍ ده