✍ عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را د