دلم میخواد تیغ بردارمو دستمو دوباره خط خطی کنم..عین قدیما..و...

دلم میخواد تیغ بردارمو دستمو دوباره خط خطی کنم..عین قدیما..ولی حیف که به یه رفیق قول دادم..مردم و قولم.