بهم که میریزم ،خودم را برمیدارم و میبرم جایی که دست خودمم حتی به خودم نمیرسد