می گفت آدم ها گنجشک های حیاط پشتی خانه تان نیستند که برای